Điều khoản sử dụng

Quy tắc sử dụng thông tin cá nhân

Điều khoản sử dụng dịch vụ trả phí

Điều khoản sử dụng dịch vụ có trả phí 21gram
Điều 1: Mục đích
Điều khoản này liên quan tới việc sử dụng dịch vụ có trả phí trong dịch vụ 21gram (Dưới đây gọi là “dịch vụ 21gram” hoặc “dịch vụ”) do Bankyou Korea (dưới đây gọi là “công ty”) cung cấp, có mục đích quy định các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và các nội dung cần thiết khác của “công ty” và “thành viên”.
Điều 2: Áp dụng điều khoản
Trường hợp “thành viên” quyết định sử dụng dịch vụ trả phí tại dịch vụ 21gram, điều khoản này được áp dụng thông qua các bước đồng ý riêng trong dịch vụ 21gram.
Điều 3: Định nghĩa
Những thuật ngữ sử dụng tại điều khoản này được định nghĩa như sau.
 1. “Thành viên” là những người sử dụng dịch vụ trả phí được “công ty” cung cấp thông qua việc ký cam kết sử dụng với “công ty” theo điều khoản này.
 2. “Dịch vụ có trả phí” là các loại nội dung số online (bao gồm vật phẩm, sticker và các nội dung có trả phí khác), sản phẩm, xem bói, ghép đôi và các dịch vụ có liên quan khác được Công ty cung cấp có tính phí.
 3. “Quyền sử dụng” là dịch vụ giúp người dùng có thể sử dụng các dịch vụ đặc biệt trong thời gian tương ứng với mức phí tương ứng, sau khi người dùng trả số tiền đã được Công ty qu định sẵn trên tiêu chuẩn một khoảng thời gian bất kỳ.
 4. “Quyền đăng ký” là dịch vụ giúp người dùng có thể sử dụng các dịch vụ đặc biệt trong vòng 1 tháng hoặc theo chu kỳ đặc biệt tương ứng với chi phí người dùng đã bỏ ra.
 5. “Soul” là một hình thức thanh toán trên Internet được Công ty tạo ra để được sử dụng chỉ trong các dịch vụ có trả phí. Soul có thể được cung cấp bằng các hình thức sau.
  1. “Soul có trả phí” là Soul được cung cấp có trả phí khi người dùng thanh toán chi phí. Trong vòng 5 năm kể từ ngày sử dụng cuối cùng, nếu người dùng không dùng thì Soul sẽ bị hủy theo “Hiệu lực hủy thương mại”.
  2. “Soul miễn phí" là Soul được Công ty cung cấp miễn phí với mục đích marketing hoặc quảng bá. Soul có thể bị hủy theo chính sách của Công ty.
 6. “Nạp” là hành động mua Soul với một đơn vị chi phí nhất định thông qua phương thức thanh toán được Công ty cung cấp.
Điều 4: Đăng tải nội dung dịch vụ trả phí
 1. “Công ty” sẽ hiển thị các nội dung sau trên màn hình chính của dịch vụ trả phí hoặc trên mục Thông báo chung, Cửa hàng để “thành viên” có thể dễ dàng nắm bắt.
  1. Tên gọi hoặc tiêu đề của dịch vụ trả phí
  2. Nội dung, cách sử dụng, mức phí và các điều kiện sử dụng khác của dịch vụ trả phí
 2. Dịch vụ có trả phí do Công ty cung cấp sẽ được ngay lập tức cấp tới tài khoản (ID) của người dùng sau khi người dùng mua, và được cung cấp trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Thiết bị có thể sử dụng hoặc các nội dung mô tả kỹ thuật cần thiết tối thiểu để sử dụng dịch vụ trả phí được dựa theo thông tin thông số kỹ thuật khuyến cáo.
 4. Đối với việc cung cấp dịch vụ trả phí, “công ty” sẽ thông báo các nội dung liên quan về điều kiện và thủ tục hoàn trả khoản tiền sử dụng dịch vụ trả phí.
Điều 5: Thành lập cam kết sử dụng
 1. “Thành viên” dựa theo trình tự sau hoặc các bước tương tự do “công ty” cung cấp để đăng ký sử dụng. Liên quan tới nội dung các điều khoản trước khi ký cam kêt, “công ty” sẽ cung cấp các thông tin để đảm bảo “thành viên” đã hiểu chính xác và để trong giao dịch không có sai sót hay hiểu lầm nào.
  1. Xác nhận và lựa chọn dịch vụ trả phí
  2. Lựa chọn phương pháp thanh toán và nhập thông tin thanh toán
  3. Xác nhận về việc đăng ký sử dụng dịch vụ trả phí hoặc đồng ý với xác nhận của “công ty”
 2. Trường hợp tương ứng với các điều sau, “công ty” có thể không đồng ý hoặc bảo lưu về việc đăng ký sử dụng của “thành viên”.
  1. Trường hợp sử dụng không đúng tên của mình hoặc dùng tên của người khác
  2. Trường hợp nhập thông tin giả mạo hoặc không nhập nội dung mà “công ty” yêu cầu
  3. Trường hợp trẻ vị thành niên định sử dụng dịch vụ trả phí bị cấm sử dụng theo Luật bảo vệ thanh thiếu niên
  4. Trường hợp người chưa đến tuổi vị thành niên đăng ký mà chưa có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp.
  5. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ dựa trên sự đã thanh toán không được tiến hành, hoặc có khả năng sẽ không được tiến hành.
  6. Trường hợp thiết bị liên quan không đủ đáp ứng hoặc có vấn đề về kỹ thuật hay công việc
  7. Trường hợp được phán đoán vì lý do lỗi khác của “thành viên” mà không thể phê chuẩn
 3. Thời gian thành lập cam kết sử dụng được tính theo thời điểm hoàn thành đăng ký, việc mua bán hoàn tất được hiển thị theo quy trình đăng ký.
 4. Sau khi “thành viên” đồng ý với điều khoản để sử dụng dịch vụ trả phí, “thành viên” phải chi trả khoản phí sử dụng theo điều kiện sử dụng mà “công ty” quy định.
 5. Trường hợp người dùng có cả Soul có trả phí và Soul miễn phí thì Soul miễn phí sẽ được sử dụng trước Soul có trả phí, và giữa các Soul giống nhau thì sẽ được sử dụng theo thứ tự sắp hết thời hạn sử dụng.
Điều 6: Quy tắc đặc biệt về cam kết sử dụng của trẻ vị thành niên
Người chưa đến tuổi vị thành niên muốn sử dụng dịch vụ có trả phí và nạp Soul thông qua các phương thức nạp thông thường (qua điện thoại, thẻ tín dụng) thì phải có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp, trường hợp chưa có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp thì người giám hộ hợp pháp có thể sử dụng quyền hủy cam kết này.
Điều 7: Phương pháp chi trả
 1. Người dùng muốn mua Soul bằng phương pháp được hiển thị trong ứng dụng cần thực hiện đúng thủ tục mà cửa hàng trong ứng dụng yêu cầu. Số tiền sẽ được dùng để mua Soul trong cửa hàng sẽ được xác nhận lần cuối thông qua cửa sổ thanh toán, và cửa hàng có quyền giới hạn hạn mức mua của người dùng theo chính sách và tiêu chuẩn của cửa hàng.
 2. Người dùng khi thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức thanh toán được Công ty cung cấp như thẻ tín dụng, thì mặc nhiên đã đồng ý với các thủ tục và Điều khoản dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp hình thức thanh toán đó.
 3. Người chưa đến tuổi vị thành niên phải có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp khi thanh toán các dịch vụ có trả phí.
Điều 8: Thành viên hủy thanh toán
 1. Người dùng có thể gửi yêu cầu thu hồi việc chấp thuận các điều khoản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ về Công ty trong vòng 7 ngày kể từ ngày thực hiện các thanh toán có trả phí để sử dụng dịch vụ theo bản Điều khoản sử dụng này. Tuy nhiên, đối với Soul đã được sử dụng hoặc việc cung cấp dịch vụ có trả phí đã được công khai (ví dụ đã dùng các mục có trả phí bằng các gói tháng), thì người dùng sẽ không thể thu hồi được.
 2. Trường hợp Công ty không cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ khác với nội dung đã được bàn bạc trước với người dùng thì người dùng có thể gửi yêu cầu thu hồi việc chấp thuận các điều khoản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ về Công ty trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán, hoặc 30 ngày kể từ ngày phát hiện ra sự việc.
Điều 9: Hiệu lực hủy thương mại
Soul có trả phí sẽ bị hủy theo điều khoản Thời hạn hiệu lực hủy chi tiết trong trường hợp trên 5 năm không được sử dụng kể từ ngày dùng cuối cùng. Tuy nhiên, Soul miễn phí sẽ bị hủy tùy theo chính sách của Công ty.
Quy tắc bổ sung
Ngày công bố: ngày 15 tháng 05 năm 2020
Ngày thi hành: ngày 25 tháng 05 năm 2020